Over Hart voor de Jeugd

Over Hart voor de Jeugd: verbinden, stimuleren, helpen, delen, leren

Hart voor de Jeugd is een initiatief van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Het platform geeft iedereen die beter wil voor kinderen en jongeren de mogelijkheid om met elkaar in verbinding te staan. Jeugdhulpprofessionals, ouders, juristen, jongeren. Kortom: iedereen!

Onze overtuiging is dat echte verandering alleen plaatsvindt als mensen die betrokken zijn bij zorg voor de jeugd elkaar kunnen vinden, inspireren en helpen. Binnen én buiten kantooruren. Hartvoordejeugd.online faciliteert dat contact. Verandering vindt niet plaats vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

Hart voor de Jeugd is er voor iedereen die hart voor de jeugd heeft en ondersteunt de transformatie van de Jeugdzorg van onderaf. Soms door informatie te delen of de weg te wijzen. Door te stimuleren en te inspireren door dagelijkse praktijk en de successen van collega’s te laten zien. Of door van elkaar te leren en elkaar te stimuleren door Webinars, podcasts, vlogs etc.

Iedereen kan en mag meedoen!

Hart voor de Jeugd heeft een centrale redactie, maar is met name bedoeld voor iedereen die ideeën heeft over hoe de zorg voor kinderen en jongeren beter kan. Iedereen kan en mag meedoen! Door het uploaden van filmpjes, artikelen, onderzoek, links etc. en door het starten en voeren van dialogen. Wil je contact met de redactie? Mail naar: info@hartvoordejeugd.online.

Over het OZJ

Het OZJ versterkt en ondersteunt het programma Zorg voor de Jeugd. OZJ wordt gefinancierd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt gehost door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp. Het OZJ bouwt aan een lerend jeugdstelsel samen met alle lokale, regionale en landelijke stakeholders die kunnen bijdragen aan een veilige en fijne jeugd voor ieder kind.

Het OZJ werkt vanuit vier veranderopgaven:

  • Ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel,
  • Professionaliseren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap,
  • Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt,
  • Oppakken en leren van complexe casuïstiek.

Het OZJ heeft per veranderopgave een Ambassadeur met een staat van dienst binnen de Jeugdzorg, er zijn Ontwikkelaars die zich met diverse inhoudelijke opgaves bezighouden en er zijn 25 Regio-ambassadeurs. De Regio-ambassadeurs zijn zichtbaar en beschikbaar voor gemeenten, professionals en cliënten en helpen jeugdregio’s met het realiseren van de gestelde doelen in de regioplannen en bij de voortgang in de dagelijkse praktijk.

Over het programma Zorg voor de Jeugd

OZJ is onderdeel van het programma Zorg voor de Jeugd. In dit programma werken gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het gezamenlijke doel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.

Betere zorg voor de jeugd bereiken we alleen als alle betrokken partijen daarbij samenwerken. Centraal in het programma staat daarom het partnerschap tussen het Rijk, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals en cliëntenorganisaties.

Het programma Zorg voor de Jeugd is in 2018 gelanceerd als antwoorde op de tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet. In 2017 is de Jeugdwet tussentijds geëvalueerd met het doel vooral lessen te trekken tot dan toe. Met deze wet zijn de gemeentes in 2015 primair verantwoordelijk geworden voor alle jeugdhulp.

Meer informatie? Zie www.voordejeugd.nl

Hart voor de Jeugd is er niet voor beleid

Hart voor de Jeugd is nadrukkelijk geen platform over beleid, over opleidingen, over protocollen, over afspraken tussen partijen. Daarvoor zijn er andere websites. Bijvoorbeeld www.nji.nl of www.opjeugd.nl. Hartvoordjeugd.online is er voor de dialoog tussen iedereen die beter wil voor kinderen en jongeren. Ouders, familieleden, buren, vrienden, jeugdhulp-professionals, huisartsen en natuurlijk kinderen en jongeren zelf!